O GEOCACHINGU

Úvod

Následující text obsahuje základních souhrn pojmů a principů hry (pro znalé a zkušené hráče nic nového).

Geocaching je celosvětová navigační a turistická hra, která v sobě mísí mnoho prvků. V základu se jedná o hledání ukrytých schránek, jež jsou umístěny na různých místech, v nejrůznějších částech světa. Tyto schránky (tzv. keše) je možné najít s pomocí GPS navigace nebo za pomoci mapy. K anglickému slovu geocaching se u nás používá počeštěný ekvivalent geokešing. Stejně je tomu u výrazu cache, kde je užíván termín keš, keška, případně geokeš. Člověk hledající keše bývá následně označován jako geocacher, kešer či kačer.

Otázkou zůstává, jak se tedy dozvědět, kde se daná keš nachází a kde zjistit její přesné souřadnice. K tomuto účelu jsou určeny oficiální webové stránky hry (www.geocaching.com), které obsahují mapu spolu s databází všech existujících keší po celém světě. Dalo by se říci, že geocaching začíná registrací právě na těchto stránkách, na nichž je následně umožněn přístup k souřadnicím jednotlivých schránek. Při registraci si nový geocacher zvolí přezdívku, pod kterou bude vystupovat např. při logování nalezených keší apod. Po základním seznámení s hlavními principy a pojmy, které v základu nejsou příliš složité, je možné začít se samotným hledáním. Odpověď na další otázku, kde začít a kam se vydat, je pro každého zcela individuální. Možností se nabízí totiž celá řada a rozhodně je z čeho vybírat. Stačí pouze otevřít mapu keší a vyhledat lokalitu podle zájmu. Značné popularitě hry odpovídá nemalý počet keší. Města a jejich okolí jich nabízí poměrně velké množství na malé ploše. Hledat ukryté poklady je možné například cestou ze školy, práce nebo při výletu někam do přírody. Mnoho míst, historických nebo zajímavých, má s největší pravděpodobností také svou vlastní keš. Většina schránek si totiž ukládá za cíl přivést jejího nálezce na místo, které je z nějakého důvodu zajímavé a stojí za to ho navštívit.

Základní principy a pojmy

Na webové stránce je po výběru konkrétní keše možné zobrazit její listing. Ten lze charakterizovat jako určitý soubor informací vytvořený autorem keše. V zásadě (není to pravidlem) tyto informace blíže specifikují a popisují danou keš, případně historii nebo zajímavosti místa, na němž je ukryta. Dále jsou zde také uvedeny informace, jako jsou souřadnice keše, jméno autora, kód, terén, obtížnost, velikost a další. Před vlastním hledáním je dobré si výše zmíněné atributy blíže podrobněji prostudovat.

Na stránce jsou obsaženy také zápisy (tzv. logy) předchozích geocacherů, kteří schránku již v minulosti našli. Mohou zde být popsány jejich dojmy a zážitky spojené s hledáním. Podmínkou ovšem zůstává, že by se zde neměla objevit jakákoli informace prozrazující konkrétní úkryt, případně vzhled schránky.

Po pročtení listingu a následném stažení souřadnic keše do navigace přichází zábavnější část – hledání. Principy a náročnost hledání se liší podle jednotlivých typů geokeší a jejich atributů. Jaké konkrétní typy existují a co bývá třeba pro jejich nalezení podstoupit, bude blíže popsáno v následujících kapitolách. Po úspěšném nalezení schránky se nálezce zapíše do deníku (tzv. „logbooku“). V tomto zápisu, který zároveň slouží jako důkaz návštěvy, je nutné uvést datum a své jméno (přezdívku na stránkách hry). Autorovi je možné připsat do deníku kromě poděkování také dojmy a zážitky spojené s hledáním či luštěním. Pokud to velikost schránky umožňuje, bývá zpravidla možná výměna předmětů, které se v ní nacházejí. Tuto možnost ocení především děti, které si zde mohou vyměnit nějakou hračku či drobnost. Hlavní je pouze dodržovat zásadu férové výměny. Po zapsání do logbooku je potřeba keš opět zamaskovat a uvést do původního stavu. Takováto schránka je poté připravena pro dalšího nálezce. V závěru je důležité provést zápis (kromě fyzického zápisu ve schránce) také na internetu, kde se keš následně zobrazí jako nalezená.

Kromě hledání může geocacher také založit svou vlastní keš a ukázat tak jejím prostřednictvím nějaké zajímavé místo či nápaditou skrýš. Proces založení není úplně jednoduchý a vyžaduje v tomto případě již nějaké zkušenosti včetně dodržování daných pravidel a zásad. Vzhled vlastní schránky není nikde stanoven, a tak záleží pouze na autorově kreativitě. Kromě klasických plastových krabiček je možné najít také originální a nápaditě zpracované schránky. U těchto skrýší bývá obvykle na první pohled jasné, že autoři chtěli jejich prostřednictvím udělat radost nejen sobě, ale zejména všem budoucím nálezcům.

Typy keší a jejich atributy

Existuje několik základních typů geokeší. Dělení má své opodstatnění a je dáno především postupem při jejich hledání. Některé typy nejsou natolik obvyklé a rozšířené jako jiné. V ČR se v současnosti nachází celkem 8 typů. Konkrétně jsou to: tradiční, mystery, multi, earth, wherigo, letterbox, webcam a virtuální keš. Kromě uvedených druhů existuje ještě několik typů tzv. eventových keší, u kterých se ale nejedná o keše v pravém slova smyslu. Eventy jsou určitým druhem setkání geocacherů a dalších příznivců této hry pořádaných za účelem seznámení, výměny informací nebo dalších aktivit. Po svém proběhnutí jsou eventy následně archivovány. Ve světě je dále možné narazit i na další typy keší, kterých ale existuje jen pár kusů a jsou spíše raritní.

Každá geokeš (nezáleží na typu) obsahuje v listingu informaci o své obtížnosti a terénu. Oba atributy jsou vyjádřeny od jedné do pěti hvězd v závislosti na tom, o jak velkou obtížnost či terén se jedná. Obtížnost (difficulty) bývá dána náročností hledání samotné schránky, popřípadě náročností luštění. Atribut terénu (terrain) následně vyjadřuje náročnost cesty k dosažení samotné schránky. Mělo by z něho být patrné, zda je ke schránce možné dojít po zpevněné cestě nebo bude nutné projít hustou vegetací či šplhat po skalách. Důležitost obou těchto atributů je proto již na první pohled poměrně zřejmá.

Lze najít odlišné a různě velké schránky. Velikost je opět možné zjistit z popisu. Podle velikosti se následně dělí keše na:

 • micro – velmi malá schránka obsahující obvykle pouze logbook a tužku
 • small – malá schránka dovolující i umístění menších předmětů
 • regular – svým rozměrem ideální pro umístění například v lese
 • large – velmi velká schránka, do které je možné umístit velké předměty
 • other – většinou se jedná o schránku neobvyklého tvaru
 • not chosen – velikost není v tomto případě zvolena
 • virtual – zde se nejedná o skutečnou fyzickou schránku
 • Keš může být zpravidla v jednom ze tří možných stavů: aktivní, disablovaná nebo archivovaná. Aktivní stav vyjadřuje skutečnost, že se schránka nachází na svém místě a je možné ji bez problému hledat a logovat. Pokud je označena jako disablovaná, není v mnoha případech na svém místě a je dočasně nedostupná. Schránka se mohla v tomto případě ztratit nebo ji autor odnesl z důvodu údržby apod. Důvodů může být mnoho a podrobnosti proto bývají uvedeny autorem v jeho příslušném logu. V tomto stavu je ikona keše v mapě podbarvena šedou barvou a název bývá přeškrtnut. Po odstranění závady se keš následně může stát opět aktivní. Posledním případem je archivovaná keš. Ta byla z nějakého důvodu umístěna do tzv. archivu a přestala tak existovat, nelze ji vidět na mapě a zpravidla nebývá již ukryta ani na svém původním místě.
  Mapa Mapa Mapa Mapa Mapa
  ATLAS GEOCACHINGU Copyright © 2018